- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dla rodziców

  Ankieta została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Masz Szansę” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃPROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”. Ankieta dla rodziców (opracował zespół: Robert Porzak, Krzysztof Ostaszewski, Jacek Pyżalski, Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Kata)Ankieta została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Masz Szansę” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”.Prosimy Panią / Pana o udział w badaniach, które posłużą do oceny aktualnej sytuacji młodzieży i osób dorosłych. Ankieta usprawnieniu działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi i pisanie tylko tego, co rzeczywiście Pan/Pani wie i myśli (a nie tego, co myślą inni lub co wypada napisać). Pytania mogą czasem zdziwić, proszęjednak spróbować odpowiedzieć na każde z nich. W tej ankiecie nie ma „dobrych” ani „złych” odpowiedzi. Proszę przeczytać instrukcję i dokładnie wypełnić ankietę. Badanie dotyczy szkoły i klasy, ale pytamy też o sytuację rodziców. Wszystkie odpowiedzi są poufne, znane będą tylko osobie badającej i opracowującej zbiorcze zestawienia. Nie będą nigdy nikomu przekazane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie rodzica, ucznia lub wychowawcy.

  Jest Pani/Pan:

    Pytanie numer 1 z 15

  Proszę podać swój wiek w latach

    Pytanie numer 2 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?

    Pytanie numer 3 z 15

  Pani/Pana obecny status zawodowy, z którego pochodzi wiodąca część przychodu, to:

    Pytanie numer 4 z 15

  Pani/Pana aktualna sytuacja rodzinna:

    Pytanie numer 5 z 15

  Jest Pani dla dziecka, którego klasy/szkoły dotyczy ankieta:

    Pytanie numer 6 z 15

  W której klasie jest dziecko?

    Pytanie numer 7 z 15

  Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, na ile jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z:

    Pytanie numer 8 z 15

    bardzo zadowolony raczej zadowolony średnio zadowolony raczej niezadowolony bardzo niezadowolony bardzo niezadowolony
  osobistego poczucia bezpieczeństwa
  poziomu materialnego rodziny
  swojego zdrowia
  kontaktów z rodziną
  kontaktów ze znajomymi
  kontaktów z nauczycielami w szkole dziecka
  dostępnych sposobów spędzania czasu wolnego
  swojej pozycji w pracy
  możliwości rozwoju zawodowego
  wyobrażeń o przyszłości, perspektyw życiowych

  Jakie co najmniej wykształcenie chciałaby Pani/Pan, aby zdobyło dziecko: Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

    Pytanie numer 9 z 15

  W jakich sytuacjach i jak często ma Pani/Pan kontakt z dzieckiem? Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu:

    Pytanie numer 10 z 15

    nigdy kilka razy w roku raz w miesiącu kilka razy w tygodniu
  spędzam czas poza domem wspólnie z dzieckiem
  rozmawiam z dzieckiem o szkole i ocenach
  rozmawiam z dzieckiem o innych jego sprawach
  wspólnie z dzieckiem uprawiam sport lub inne ulubione zajęcia
  wspólnie z dzieckiem omawiamy ważne decyzje rodzinne
  wspólnie z dzieckiem zajmuję sięważnymi sprawami domowymi

  Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, jak często:

    Pytanie numer 11 z 15

    nigdy rzadko czasami przeważnie zawsze
  Przed wyjściem dziecka z domu pyta Pani/Pan, z kim mają się spotkać
  Pyta Pani/Pan lub sprawdza, na co dziecko wydaje pieniądze
  Pyta Pani/Pan o wspólne plany dziecka z przyjaciółmi
  Pyta Pani/Pan dokąd dziecko idzie gdy wychodzi z domu
  Pyta Pani/Pan co dziecko robi i gdzie przebywa po szkole

  Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że ktoś(proszę zaznaczyć w każdym wierszu jedną odpowiedź):

    Pytanie numer 12 z 15

    nigdy widziałem raz w życiu widziałem kilka razy w życiu widziałem kilka razy w roku kilka razy w miesiącu kilka razy w tygodniu codziennie
  pali tytoń/e-papierosy
  pije alkohol
  jest pijany
  zażywa leki w celu odurzania się
  zażywa dopalacze
  pali marihuanę/haszysz
  zażywa inne naroktyki
  używa wyzwisk/wulgaryzmów
  stosuje przemoc fizyczną/bicie

  Jak Pani/Pan odnosi się do następujących zachowań rówieśników dziecka? Pytania dotyczą różnych zachowań, gdyż ankieta obejmuje rodziców / opiekunów uczniów w różnym wieku: Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

    Pytanie numer 13 z 15

    akceptuje w pełni uważam, że czasem jest dopuszczalne jest mi obojętne uważam, że tak być nie powinno to jest zupełnie niedopuszczalne
  palenie tytoniu/epapierosów
  picie alkoholu
  upijanie się
  zażywanie leków w celu odurzania się
  zażywanie dopalaczy
  palenie marihuany/haszyszu
  zażywanie innych narkotyków
  współżycie seksualne
  stosowanie "mocnych słów" (wyzwiska, wulgaryzmy)
  stosowanie siły we wzajemnych relacjach (siła fizyczna, bicie)

  Jak często zdarza się, że ktoś w domu, w obecności dziecka: Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

    Pytanie numer 14 z 15

    nigdy widziałem tylko raz w życiu widziałem kilka razy w moim życiu kilka razy w roku kilka razy w miesiącu kilka razy w tygodniu codziennie
  pali tytoń
  pali alkohol
  jest pijany
  wyzywa kogoś
  bije kogoś

  Co należy Pani/Pana zdaniem zrobić w klasie / szkole, żeby młodzi ludzie nie stosowali tytoniu, alkoholu, marihuany, innych środków psychoaktywnych, agresji i przemocy? Proszę wpisać swoje propozycje poniżej:

  .........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac