- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Regulamin korzystania z  serwisu internetowego Ankieter.pl

   

  1 Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i opisuje zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  1.2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom  za pośrednictwem strony internetowej www.Ankieter.pl . Każdy Użytkownik  jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
  1.3. Rozpoczęcie korzystania z Usług w serwisie Ankieter.pl  jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
  1.4. Każdy Użytkownik  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

  2 Definicje użyte w niniejszym Regulaminie.
  2.1. "Usługodawca"  Serwis Ankieter.pl,

  2.2. "Użytkownik" – to usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu Ankieter.pl i usług świadczonych przez Usługodawcę.
  2.3. "Serwis" - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.ankieter.pl.
  2.4. "Usługi" - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
  2.5 „Regulamin” – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.

  3  Zawarcie i rozwiązanie umowy.
  3.1. Zawarcie umowy z Usługodawcą następuje poprzez przystąpienie Usługobiorcy do korzystania z Serwisu.
  3.2.Wypełnienie i wysłanie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą i zgodą na warunki niniejszego Regulaminu.
  3.3. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w momencie wyrejestrowania się Użytkownika  z Serwisu oraz po upływie czasu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna. Termin wypowiedzenia usług płatnych – stałych następuje po okresie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia.
  3.4 Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

  4  Rejestracja w Serwisie Ankieter.pl
  4.1. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są kompletne i prawdziwe oraz zgadza się na gromadzenie, wykorzystywanie i  gromadzenie zawartych w nim informacji w celach marketingowych przez serwis Ankieter.pl  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
  4.2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta oraz skasować konto Użytkownika  bez podania przyczyn.
  4.3. Użytkownik  ponosi wyłączną odpowiedzialność  za udostępnienie loginu lub hasła osobom trzecim.  Użytkownik  otrzymuje  dostęp do konta za pomocą loginu i hasła.

  5 Wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu.
  5.1. Usługi świadczone są Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  - posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
  - posiadają przeglądarkę internetową,

  6  Zakres Usług świadczonych przez serwis Ankieter.pl
  6.1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z serwisu w zakresie:
  Stworzenie ankiety/testu,
  Publikacja ankiety/testu,
  Rozesłanie mailem,
  Analiza wyników/wydruk/eksport,
  zdjęcia, film w ankiecie,
  Wypełnienie ankiety przez naszych respondentów – wg. Cennika podanego na stroni: Usługi firmy
  Inne usługi – wymienione w dziale „Usługi firmy”, wg. cennika,
  6.2 Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne z wyjątkiem Usług, które Usługodawca określa jako podlegające opłacie.  Cennik Usług odpłatnych dostępny jest w Serwisie.

  7  Prawa i obowiązki stron
  7.1. Użytkownik Usług odpłatnych zobowiązuje się do uiszczenia należności za te Usługi w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
  7.2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis działał w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy techniczne i niezależne od Usługodawcy.
  7.3. Usługodawca będzie blokować  dostęp  do kont Usługobiorców zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niezgodnymi z  interesami Usługodawcy.
  7.4. Zakazane jest pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zawartości  serwisu: baz danych i treści udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości bez zgody właściciela serwisu.
  7.5. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego.

  8  Odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy.
  8.1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
  8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub przepisy prawa.
  8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania  Użytkowników, w tym blokowania i usuwania ankiet bez zgody Usługobiorcy.
  8.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkowników  spowodowanych czynnikami  zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).

  9  Reklamacje.
  9.1 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac